header photo

Dalen
Næringssenter

Innkalling til Generalforsamling i Dalen Næringssenter

Til aksjonærane i Dalen Næringsenter AS

Innkalling til ordinær generalforsamling for 2014
i Dalen Næringsenter AS.

Onsdag 24. juni 2015 kl. 20 på Bua.

Sakliste:

1. Opning av møte v/styreleiar, nedteikning av møtteaksjonærar.
2. Val av møteleiar og 2 til å skrive under protokoll.
3. Godkjenning av innkalling og sakliste.
4. Godkjenne årsrekneskap og årsberetning for 2013.
5. Fastsetje styrehonorar.
6. Godkjenne revisjonshonorar.
7. Valg av styre.
8. Informasjon om salg av Dalen Landhandel AS, til dagleg leiar Margrete Aase.
9. Informasjon om nytt innvilga merkurtilskot.

Aksjeeigarar kan la seg representere med fullmektig.
Skriftleg fullmakt må framleggast.

Med venleg helsing
for styret i Dalen Næringsenter AS
Arvid Savland
Styreleiar

Årsrekneskap og årsberetning kan ein få ved å kontakte styreleiar, eller
revisor Jan I. Rygg, BDO Førde.